sid = r3k9n3jc9h7c09rt0a2pm1fal2, idxx = logqe8e69fo5cvj54b5gk4g9m2