sid = 0korcbgk32hv94m8achqvku0k4, idxx = eub4c4tck9j5khgi52imn6gb07