sid = a5maj01644dj20dihesfdkk2p6, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4