sid = q5p4o7g038li73qgm4010v3mk1, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4