sid = n47s5eptm0f7v34cll3d4cgec3, idxx = logqe8e69fo5cvj54b5gk4g9m2