sid = hjuo0v1tgbk0utq5uongsq5v35, idxx = v96ba9e13ghmv00cqjrg21bnh3