sid = n4haic70h23c7hpc0mvn7lb8r7, idxx = logqe8e69fo5cvj54b5gk4g9m2