sid = npnfg4lpmoib58v0n844dpe7h2, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4