sid = 4k9n87ap4o6fdg3k5c2jtgmq20, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4