sid = kv76ogmo5uhftfinkhgo9pvjd6, idxx = n0bc4g035fmk08edh10ilk1246