sid = kcmmm9k5illlibigcpm29k1ar7, idxx = ff1vse2do5ogv0vjh358s1c1t4