sid = pn3q8ck26jvh4cknth5hts78g6, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4