sid = lr040f50v5g6n0dnfn0hm4fu34, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4