sid = u1rietr53k2r00hk7e1c82kd86, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4