sid = 4h8krd5esmuqkvlg0or33q7i11, idxx = chrq8haevhb80l4alpg5c324v4